การวิเคราะห์

การคำนวนคะแนนโดยใช้อัลกอริทึมของ Mandala Analytics ซึ่งมีหลายปัจจัยที่ถูกนำมาคิดวิเคราะห์ เช่น  Engagement, Interaction เป็นต้น

Mandala Analytics จะนำค่า Interaction, Engagement ของเมนชันมาวิเคราะห์ตามเกณฑ์ KPI ที่ตั้งไว้ และนำมาสรุปเป็นผลคะแนน

วิเคราะห์อารมณ์ ความรู้สึก ของข้อมูลที่ถูกกล่าวถึง ประกอบด้วยอารมณ์ด้านบวก ด้านลบ และเป็นกลาง

การมีส่วนร่วม หรือมีปฏิสัมพันธ์ต่อข้อความนั้น ๆ เช่น การกดไลก์ แชร์ อีโมจิ ในแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย