Blogs & Articles

การแถลงข่าว สถานการณ์ โควิด-19 โดย ศคบ.

การแถลงข่าว ศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด-19 (ศบค.) ณ ตึกสันติไม่ตรี ทำเนียบรัฐบาล โดย โฆษก ศบค. นายแพทย์ ทวีศิลป์ วิศณุโยธิน
มี
3 เรื่อง
1.สถานการณ์ของโรคโควิด ในประเทศ และทั่วโรค
2. การลงทะเบียน รับเงินเยียวยาส 5,000 บาท
3. การเว้นระยะห่าสงทางสังคม Social Distancing

สถานการณ์ โควิด-
19 ทั่วโลก
การติดเชื้อทั่วโลก ที่ได้รับการยืนยัน
645,158 ราย เพิ่มขึ้นมาในวันเดียว 67,498 ราย สถานการณ์ยังไม่ดี ยังเพิ่มขึ้นเกินครึ่งแสนต่อวัน
รายที่อาการหนัก เพิ่มขึ้นเป็น
4,365 ราย รวมสะสมผู้ป่วยรายที่อาการหนักเป็น 24,718 ราย

คนที่หายจากโรค รวม 139,550 ราย  ในวันเดียวหายป่วย 8,880 ราย
คนที่เสียชีวิต รวม
29,951 ราย ในวันเดียวเสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น 3,503 ราย

สหรัฐอเมริกา มีการยืนผู้ติดเชื้อ  116,050 ราย เป็นผู้ป่วยใหม่สูงสุดในโลก 21625 ราย เสียชีวิตไป 1937 ราย
อิตาลี มีการยืนยันผุ้ติดเชื้อ
92,472 ราย เป็นผู้ป่วยใหม่ 5,974 ราย เสียชีวิตไปสูงสุดในโลก 10,023 ราย

สถานการณ์ โควิด-19 ในประเทศไทย


 สำหรับสถานการณ์ของประเทศไทย (วันที่
29 มีนาคม 2020) ประเทศไทย มีรายงาน
- ผู้ป่วยยอดสะสม ปัจจุบัน
1,388 เป็นคนไทย 1,172 ราย ชาวต่างชาติ 216 ราย
- เป็นผู้ชาย
38.9% ผู้หญิง 61.1%
- ในกลุ่มนี้ มีอาการของโรค
18.4% และไม่แสดงอาการ 81.6%
- โดยพบใน กรุงเทพมหานคร
641 ราย ชายแดนใต้ 82ราย  ปริมณฑล 135 ราย ภาคอื่นๆ รวมที่ 530 ราย
- เสียชีวิตแล้ว
7 ราย
- แนวโน้มของการป่วย สูงขึ้น ปัจจุบันเป็น
1,388 ราย โดยอยู่ในกลุ่มวัยทำงานเป็นกลุ่มใหญ่ และมักจะไม่แสดงอาการ จะเป็นกลุ่มอายุ 20-59 ปี

แผนที่ผู้ป่วยรายใหม่ และมาตรการสำหรับพื้นที่เสี่ยงสูง จะแตกต่างกัน ตามพื้นที่ และจะพบว่า การกระจายตัวของโรค กระจายไปทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย คนไทยทุกคนมีความเสี่ยงทั้งสิ้น

พื้นที่ควรระวังพิเศษ ได้แก่
- กรุงเทพฯ และปริมณฑล
- ชลบุรี
- ภูเก็ต
- สี่จังหวัดภาคใต้
- สระแก้ว

ในเรื่องของมาตรการให้ความช่วยเหลือ เงิน
5,000 บาท 3 เดือน ต่อเนื่อง ให้ลงทะเบียนที่เว็บไซด์ เราไม่ทิ้งกัน.com ปรากฎว่า มีเว็บไซด์ปลอม เกิดขึ้นมาถึง 44 เว็บไซด์ ปลอม ประชาชนต้องตรวจสอบตนเอง และระวัง ติดต่อสอบถามทีสายด่วน 1111
คนที่จะได้รับการรับรอง ในเงินช่วยเหลือ
5,000 บาท และได้รับ ข้อความยืนยัน ว่าได้รับการลงทะเบียนแล้ว มีผู้ลงทะเบียน 13.9 ล้านคน แล้ว จะมีการตรวจสอบ คัดกรอง ว่าข้อมูลถูกต้องหรือไม่ และมีคุณสมบัติ ครบถ้วนตาม 3 เกณฑ์หรือไม่ ซึ่งได้แก่
เกณฑ์ที่
1 ต้องเป็นแรงงาน ลูกจ้าง หรืออาชีพอิสระ
เกณฑ์ที่
2 จะต้องไม่อยู่ในระบบประกันสังคม
เกณฑ์ที่
3 จะต้องได้รับผลกระทบจากโควิด อย่างไร
ผลจากการคัดกรอง จะใช้เวลา เร็วที่สุด
7 วันทำการ

Social Distancing ต้องมีมาตรการที่เข้มงวดขึ้น เพิ่มเติมดังนี้
3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส ได้มีประกาศเพิ่มเติม ห้ามเดินทางเข้าออกในพื้นที่ ดังนี้
- ห้ามเดินทางเข้าออก ห้ามข้ามเขต พื้นที่ทั้งจังหวัด
- ห้ามเดินทางเข้าออก ในพื้นที่ที่มีการระบาดมากในชุมชน ในพื้นที่ที่มีการระบาดสูง ยกเว้น ในเรื่องการรักษาพยาบาล และการขนส่งสินค้าที่จำเป็นในการบริโภค ทั้งนี้ ถ้าหากใครฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน
2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำ ทั้งปรับ

#รวมกันติดหมู่ แยกกันอยู่เรารอด

มาตรการของประกันสังคม ในกรณีการแพร่ระบาดของโรค โควิด-19
คุณพิศมัย นิธิไพบูลย์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักงานกรมประกันสังคม มาให้ข้อมูลถึงการดูแล เยียวยา ผู้ที่อยู่ในมาตรการของประกันสังคม ในการช่วยเหลือผู้ประกันตน ในระบบประกันสังคม ในกรณีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19


1. มติคณะรัฐมนตรี เห็นชอบ ให้แก้กฎกระทรวงการได้รับประโยชน์ทดแทน ในกรณีว่างงานด้วยเหตุสุดวิสัย โดยบังคับให้เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 โดยแก้ไขนิยามคำว่า เหตุสุดวิสัย เดิมเฉพาะภัยธรรมชาติ ให้แก่เป็นรวมไปถึงภัยอันเกิดจากโรค ที่แพร่ หรือระบาดโดยมนุษย์ ซึ่งเป็นโรคอันตราย ตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ เพิ่มขึ้นให้ครอบคลุม

2.
กรณีว่างงาน (เนื่องจากเหตุสุดวิสัย)
- กรณีนายจ้างไม่ให้ทำงาน กักตัว 14 วัน เนื่องจากสัมผัส หรือใกล้ชิด ผู้ติดเชื้อ โควิด-19 จะได้รับเงินกรณีว่างงาน
50% ของค่าจ้าง ไม่เกิน 80 วัน
- กรณีหน่วยงานหรือภาครัฐสั่งให้ปิดสถานประกอบการชั่วคราว จะได้รับเงินกรณีว่างงาน
50% ของค่าจ้าง ไม่เกิน 60 วัน

3.กรณีว่างงาน
- กรณีถูกเลิกจ้าง ได้รับเงินกรณีว่างงาน
70% ของค่าจ้าง ไม่เกิน 200 วัน
- กรณีลาออก ได้รับเงินกรณีว่างงาน
45% ของค่าจ้าง ไม่เกิน 90 วัน
- ผู้ประกันตน ขึ้นเบียนผู้ว่างงาน/รายงานตัวเดือนละ 1 ครั้ง


Mandala Team

Creator

Share this post

Search the blog

Mandala Newsletter

Sign-up to receive the latest insights in to online trends