Blogs & Articles

Patient Under Investigation (PUI) และบุคคลทั่วไปที่ตรวจหา โควิด-19 ฟรี ได้กรณีใดบ้าง

ตรวจหาเชื้อ โควิด-19 ฟรี  มีกรณีใดบ้างกรณีที่ 1 การตรวจหาเชื้อ โควิด-19 แล้วผลปรากฎว่า เป็นผลบวก นั่นคือ พบว่ามีการติดเชื้อ ก็จะเข้าข่ายที่จะได้รับสิทธิพิเศษ ในการตรวจหาเชื้อ และรับการรักษาฟรี ทั้งหมด ไม่ว่าจะเข้ารับการตรวจที่สถานพยาบาลของรัฐ หรือ เอกชน ก็ตาม

กรณีที่ 2 การตรวจหาเชื้อ โควิด-19 ในกลุ่มที่ต้องสงสัย ว่ามีอาการ เข้าเกณฑ์ การสอบสวนโรค Patient Under Investigation หรือ PUI ซึ่งจะมีการประเมินโดยแพทย์ ถึงแม้ผลที่ออกมา จะเป็นลบ หรือไม่มีการติดเชื้อ ก็ตาม กลุ่มเหล่านี้เป็นกลุ่มเสี่ยง ก็จะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น เช่นกัน

Patient Under Investigation (PUI) หรือ ผู้ที่ต้องสอบสวนโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา (โควิด-19) และตรวจฟรี

กรณีที่ 1 การเฝ้าระวังด่านควบคุมโรคติดต่อ ระหว่างประเทศ


- อาการและอาการแสดง ดังนี้ อุณหภูมิร่างกาย ตั้งแต่ 37.3 องศาเซลเซียสขึ้นไป หรือ มีอาการของระบบทางเดินหายใจ อย่างใดอย่างหนึ่ง ไอ น้ำมูก เจ็บคอ หายใจเหนื่อย หรือ หายใจลำบาก

- ร่วมกับ มีปัจจัยเสี่ยง คือมีประวัติดเดินทางไปยัง มาจาก ต่างประเทศทุกเที่ยวบิน ทุกช่องทางระหว่างประเทศ

กรณีที่ 2 การเฝ้าระวังในสถานพยาบาล


2.1 ผู้ติดเชื้อที่มีอาการ

- อุณหภูมิตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป หรือประวัติมีไข้ ร่วมกับ อาการของระบบทางเดินหายใจ อย่างใดอยางหนึ่ง ดังต่อไปนี้ ไอ น้ำมูก เจ็บคอ หายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบาก หรือผู้ป่วยโรคปอดอักเสบ

- ปัจจัยเสี่ยง การมีประวัติในช่วงเวลา 14 วัน ก่อนวันเริ่มป่วย อย่างใดอย่างเหนึ่ง ดังนี้

 * มีประวัติเดินทางไปยัง หรือมาจาก หรืออยู่อาศัยในพื้นที่เกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

* ประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับนักท่องเที่ยว สถาานที่แออัด หรือติดต่อกับคนจำนวนมาก

* ไปในสถานที่ชุมนุมชน หรือ สาถนที่ที่มีการรวมกลุ่มคน เช่น ตลาดนัด ห้างสรรพสินค้า สถานพยาบาล หรือ ขนส่งสาธารณะ

* สัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

2.2 ผู้ป่วยโรคปอดอักเสบ

- ผู้ป่วยเป็นโรคปอดอักเสบ

- ปัจจัยเสี่ยง ข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้

* หาสาเหตุไม่ได้ หรือรักษาแล้วไม่ดีขึ้น ภายใน 48 ชั่วโมง

* มีอาการรุนแรง หรือเสียชีวิต โดยหาสาเหตุไม่ได้

* ภายถ่ายรังสีปอดเข้าได้กับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

กรณีที่ 3 การเฝ้าระวังในบุคลากรด้านการแพทย์ และสาธารณสุข

- อาการและอาการแสดง มีอุณหภูมิกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป หรือประวัติมีไข้ 

- อาการของระบบทางเดินหายใจ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ ไอ น้ำมูก เจ็บคอ หายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบาก หรือปอดอักเสบ

- ร่วมกับมีปัจจัยเสี่ยง ทุกรายที่แพทย์ตรวจรักษา สงสัยว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ มีประวัติสัมผัสผู้ป่วย / ผู้สงสัยว่าป่วยฯ

กรณีที่ 4 การเฝ้าระวังการป่วยเป็นกลุ่มก้อน

- อาการและอาการแสดง กลุ่มก้อน (Cluster) ของผู้มีอาการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ ที่ผลตรวจ rapid test

หรือ PCR ต่อเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ให้ผลลบ จากทุกรายที่มีการส่งตรวจ

- ร่วมกับปัจจัยเสี่ยง กรณีเป็นเป็นบุคลากรทางการแพทย์ ตั้งแต่ 3 รายขึ้นไป ในแผนกเดียวกัน ในช่วงสัปดาห์เดียวกัน (หากสถานพยาบาลขนาดเล็ก เช่น คลีนิก ใช้เกณฑ์ 3 รายขึ้นไปในสถานพยาบาลนั้นๆ)

- กรณีในสถานที่แห่งเดียวกัน (ไม่ใช่ บุคลากรทางการแพทย์) ตั้งแต่ 5 รายขึ้นไป ในช่วงสัปดาห์เดียวกัน โดยีความเชื่อมโยงทางระบาดวิทยา

สถานที่ตรวจหาเชื้อ โควิด-19  ทางห้องปฎิบัติการ ในประเทศไทย

สัดส่วน จำนวนตรวจ ทางห้องปฎิบัติการ โควิด-19

 

อิตาลี มีประชากรทั้งหมด 60.5 ล้านคน มีจำนวนคนที่ตรวจหา เชื้อโควิด-19 ทั้งสิ้น 11,429 คน ต่อประชากร 1 ล้านคน รวมแล้วได้รับการตรวจหาเชื้อ โควิด-19 ทั้งสิ้น 691,455 ตัวอย่าง พบว่า มีผู้ติดเชื้อ 128,948 ราย คิดเป็น 18.65%

เกาหลีใต้ มีประชากรทั้งหมด 51.3 ล้านคน มีจำนวนคนที่ตรวจหา เชื้อโควิด-19 ทั้งสิ้น 9,099 คน ต่อประชากร 1 ล้านคน รวมแล้วได้รับการตรวจหาเชื้อ โควิด-19 ทั้งสิ้น 446,779 ตัวอย่าง พบว่า มีผู้ติดเชื้อ 10,237 ราย คิดเป็น 2.19%

สหรัฐอเมริกา มีประชากรทั้งหมด 330 ล้านคน มีจำนวนคนที่ตรวจหา เชื้อโควิด-19 ทั้งสิ้น 5,406 คน ต่อประชากร 1 ล้านคน รวมแล้วได้รับการตรวจหาเชื้อ โควิด-19 ทั้งสิ้น 1,783,980 ตัวอย่าง พบว่า มีผู้ติดเชื้อ 337,310 ราย คิดเป็น 18.91%

ประเทศไทย มีประชากรทั้งหมด 66.6 ล้านคน มีจำนวนคนที่ตรวจหา เชื้อโควิด-19 ทั้งสิ้น 1,079 คน ต่อประชากร 1 ล้านคน รวมแล้วได้รับการตรวจหาเชื้อ โควิด-19 ทั้งสิ้น 71,860 ตัวอย่าง พบว่า มีผู้ติดเชื้อ 2,067 ราย คิดเป็น 2.88%

Mandala Team

Creator

Share this post

Search the blog

Mandala Newsletter

Sign-up to receive the latest insights in to online trends