วิเคราะห์ความเสียหาย จาก Crisis ด้วย Social listening tool